Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

1. Jsem informován/a, že v souvislosti s členstvím v oddílu JUDO Nový Jičín, z.s. (dále jen Judo NJ) je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat:
∙ jméno a příjmení,
∙ datum narození,
∙ rodné číslo,
∙ adresu místa pobytu,
∙ u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

3. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Judo NJ budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem v Judo NJ evidován/a.

4. Beru na vědomí, že Judo NJ předává Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

5. Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem oddílu JUDO Nový Jičín, z.s.

6. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Judo NJ a jeho složky moje
∙ fotografie,
∙ videa,

za účelem
∙ prezentace na webu, v propagačních materiálech a letácích Judo NJ
∙ prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
∙ prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

7. Dále souhlasím, aby Judo NJ zpracoval i mé
∙ telefonní číslo,
∙ e-mailovou adresu

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

8. Souhlasím, aby Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Judo NJ evidován).

9. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
∙ mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
∙ požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
∙ na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
∙ na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
∙ na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
∙ odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
∙ podat proti Judo NJ stížnost podle čl. 77 Nařízení.

10. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Celoroční nábor malých a velkých zde. PO-ČT 16:00-17:00
Přejít nahoru