Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

1. Jsem informován/a, že v souvislosti s členstvím v oddílu JUDO Nový Jičín, z.s. (dále jen Judo NJ) je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. rodné číslo,
 4. adresu místa pobytu,
 5. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

3. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Judo NJ budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem v Judo NJ evidován/a.

4. Beru na vědomí, že Judo NJ předává Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

5. Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem oddílu JUDO Nový Jičín, z.s.

SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Judo NJ a jeho složky moje
 • fotografie,
 • videa,

za účelem

 • prezentace na webu, v propagačních materiálech a letácích Judo NJ
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 1. Dále souhlasím, aby KČT zpracoval i mé
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

 1. Souhlasím, aby Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem KČT evidován).
 2. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Judo NJ stížnost podle čl. 77 Nařízení.
 1. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
Celoroční nábor malých a velkých (od 5-ti do 120-ti let). PO-ČT 15:30-17:00
Přejít nahoru